Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.


Voor psychologische hulp en psychotherapie

PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen, gevestigd te Laag Keppel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51037890, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk M.A.W. Groen/ M.A.W. Groen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijke M.A.W. Groen/M.A.W.Groen persoonsgegevens verwerkt:


a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van mw M.A.W. Groen ;

c. bezoekers van www.psycholoog-mawgroen.nl ;


d. deelnemers aan bijeenkomsten van mw M.A.W. Groen;


e. alle overige personen die met mw M.A.W. Groen contact opnemen of van wie mw M.A.W. Groen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2. Verwerking van persoonsgegevens


Mw M.A.W. Groen verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;


b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. In het kader van wettelijk verplichte na en bijscholing van uw hulpverlener kan het (incidenteel/in een enkel geval) voorkomen dat er geluidsopnames gemaakt worden tijdens de sessies. Dit gebeurd alleen met expliciete toestemming van de client. Deze opnames zullen exclusief gebruikt worden voor het doel van de bijscholing. Beelden worden direct daarna gewist.
3. Doeleinden verwerking


Mw. M.A.W. Groen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;


b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
4. Rechtsgrond


Mw M.A.W. Groen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;


b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;


c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;


d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
5. Verwerkers


Mw M.A.W. Groen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mw M.A.W. Groen persoonsgegevens verwerken. mw M.A.W. Groen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden


Mw M.A.W. Groen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw M.A.W. Groen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
7. Doorgifte buiten de EER


mw M.A.W. Groen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mw M.A.W. Groen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
8. Bewaren van gegevens


Mw M.A.W. Groen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. mw M.A.W. Groen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:


a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;


b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;


d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;


e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
9. Wijzigingen privacystatement


Mw M.A.W. Groen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van mw M.A.W. Groen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
10. Rechten, vragen en klachten


U hebt het recht mw M.A.W. Groen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met door te bellen met 06-22037552
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mw M.A.W. Groen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw M.A.W. Groen door te bellen met 06-22037552. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).